loading gif

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

partners
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เนื้อที่ 6,500 ไร่

งานตัดแต่ง

180 คน

งานตัดหญ้า

200 คน

งานไม่ใหญ่

50 คน

งานป้องกันโรคและแมลง

50 คน

งานช่างและซ่อมบำรุง

20 คน

งานความสะอาด

250 คน